bg
Цяла България
м2
м2
EUR
EUR
Вид на имота
Апартаменти
Къщи
Градска къща
Пентхаус
Гараж
Парцели
Бизнес имоти
Готов бизнес
Покажи на картата
Търсене на имот

Какво е Акт 14, 15 и 16

Какво е Акт 14, 15 и 16

В България може да се закупи вече готов имот. Това може да се апартаменти в стара или нова сграда, където вече живеят хора, и която сега се продава на друго лице. Въпреки това все по-популярно става придобиването на ново строителство.

Покупката на същия апартамент в къща, която в действителност все още не е построена, струва значително по-евтино. Купувачът действа като инвеститор, който иска да има всички гаранции, че средствата няма да бъдат загубени. За това има документи, според които и се провежда началото на процеса и приключване на строителните работи до въвеждане в експлоатация на сградата.

Всички етапи са подкрепени от три акта – 14, 15 и 16. Законодателно това се регулира в "Закона за планиране на територията „ (Закон за устройство на територията). Има редица изисквания, които се различават въз основа на категорията, към която се отнася обект.

Какво е Акт образец 14

Акт 14 оговаря контрола на старта на работата по строителството. По-точно, изготвянето на документа гласи, че е била приета от конструкцията на бъдещата сграда. Се  на етап, когато обектът се характеризира като "груб строеж".

Значението на документа се състои в това, че след като той е издаден, правото на собственост върху отделни части от дома вече действат като обект на бъдещи сделки. Акт 14 се издава в комплект с удостоверение, което издава общината. Това нормативно се регламентира в ст.181, ал. 2 ЗУТ.

Само след като Акт 14 е издаден, и документа е получен, може да се премине към следващия етап от строителните работи, което също е подкрепено от отделен важен документ – Акт 15.

Какво е Акт образец 15

Акт 15 се издава, когато строителния процес е завършен. В действителност, това означава, че сградата е готова, но тя все още не се въвеждат в експлоатация. Се подписва само от компетентни лица илиот  собствениците на жилища в дадена сграда.

Следва Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15), с който се потвърждава, че сградата е завършена. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. Той трябва да съдържа в себе си описание на договорите за изпълнение на строителството, строителни книжа, актове, протоколи и дневници по време на строителството, декларации за съответствие на вложените строителни материали, документация за проведени изпитвания, измервания или други дейности, които доказват, че обектът е изпълнен правилно. Мястото и околното пространство се описват и се проверява дали те са възстановени в първоначалния си вид преди стартиране на строителните дейности. Прави се опис също и на неизвършени дейности или такива, чието извършване не е одобрено, и тези проблеми следва да бъдат изчистени до подаване на искане за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Какво е Акт 16

Най-очакваните за инвеститора е с Акт 16. Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16) се издава за сгради от трета до първа категория. С него се констатира изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти и се предлага издаването на Разрешение за ползване на сградата. Акт 16 е завършващият акт, който финализира строителството и удостоверява, че обектът действително е годен да бъде въведен в експлоатация, т.е. годен да се живее в него.

Ако на Акт 16 не, или просто не се издава, значи са установени нарушения и несъответствия. В такъв случай, трябва да се определи, където е нарушение и как да го оправя. Без този Акт на прехвърляне на обекта в експлоатация не може да бъде извършена.


Региони

Разположение